آنچه در این جزوه آمده است نظری است به ادبیات قبل از اسلام ترکها، شناخت اوزان و رسالت تاریخی آنها، شناخت قاضی برهان الدین، و سخنی پیرامون فولکلور و بایاتیلار.

منابع مشابه بیشتر ...

64fc8b808fbcf.jpg

فرهنگ تاریخی سنجش ها و ارزش ها - جلد ۲ - نقود و مسکوکات

ابوالحسن دیانت

کتابی پیش رو به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و مجموعه آحاد و کمیتهایی است که تاریخ هخامنشیان تا امروز در مناطق مختلف و دوره های گوناگون در کشور ما تداول و رواج داشته است و شامل دو بخش است: بخش اول: آحاد علمی (فیزیک، ریاضی و...)، اوزان و مقادیر، زمان، تقویم و...بخش دوم: نقود شامل مسکوکات و اوراق بهادار

64fc8a072f2c3.jpg

فرهنگ تاریخی سنجش ها و ارزش ها - جلد 1 - اوزان و مقیاس ها

ابوالحسن دیانت

کتابی پیش رو به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و مجموعه آحاد و کمیتهایی است که تاریخ هخامنشیان تا امروز در مناطق مختلف و دوره های گوناگون در کشور ما تداول و رواج داشته است و شامل دو بخش است:بخش اول: آحاد علمی (فیزیک، ریاضی و...)، اوزان و مقادیر، زمان، تقویم و...بخش دوم: نقود شامل مسکوکات و اوراق بهادار