6
نویسنده
1
موضوع
14
منبع
به مجموعه ی اشعاری(از یک شاعر) که در قالب های مختلف و تحت مضامین گوناگون سروده شده باشد و درنهایت در یک مجموعه-همه ی اشعار در کنار هم-به چاپ و طبع رسیده باشد را کلیات می گوییم.

عنواندیوان کامل افصح الدین محمد یزدی متخلص به میرزا جیحون

به کوششاحمد سیاح

موضوعنظم/شعر کلاسیک/کلیات شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی برادران علمی - کتابفروشی اسلام

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

کلیات اقبال(فارسی)
محمد سهیل عمر وحید عشرت شهرت بخاری محمد منور

عنوانکلیات اقبال(فارسی)

اشرافجاوید اقبال

به کوششمحمد سهیل عمر, وحید عشرت, شهرت بخاری, محمد منور

موضوعنظم/شعر کلاسیک/کلیات شعر کلاسیک

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشراقبال آکادمی پاکستان، لاهور

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ3500

شابک969-001-4

زباناردو/فارسی