6
نویسنده
1
موضوع
7
منبع
مجموعه ای از کتاب های منبع و مرجع در حیطه ی ادبیات که به عنوان راهنمای مطالعات و پژوهش های ادبی در اختیار علاقه مندان و پژوهشگران ادبیات فارسی قرار گرفته است. این کتب در زمینه های مختلف ادبی و پژوهشِ ادبی تقسیم بندی و ارائه شده است.

عنوانفارسی آموختگان؛ مشخصات و چکیده پایان نامه های فارسی آموختگان و فارسی آموزان خارجی دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی

به کوشششعبان آزادی کناری

موضوعکلیات/منابع راهنما

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

شابک964-6371-09-4

زبانفارسی