11
نویسنده
1
موضوع
22
منبع
به اشعاری که توسط خود شاعر یا دیگران و مطابق با ویژگی های و دلایلی خاص، به گزین، انتخاب و منتشر شده باشند، گزیده می گوییم. این نوع از انتشار اشعار در دوران معاصر همه گیر شده است.

عنوانافسوس بی سخن : یاد نامه مهرداد اوستا جلد اول

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششهادی سعیدی کیاسری

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ4400

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواناز شعر تا قصه گاهنامه هنری گروه دانشجویی کمک، دفتر دوم

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششپیمان جهان بین

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپشیراز

ناشراداره کل فرهنگ و هنر فارس

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نگاهی به زندگی و آثار آبای بنیانگذار ادبیات نوین قزاق
صفر عبدالله فرزانه خجندی
PDF

عنواننگاهی به زندگی و آثار آبای بنیانگذار ادبیات نوین قزاق

مترجمصفر عبدالله, فرزانه خجندی

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانیادگارنامه دکتر سید امیر محمود انوار

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششپوراندخت هژبر کلالی, سید امیر علی انوار, سید امیر حسین انوار

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بازشناسی اسلام و ایران - انتشارات باز

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانسرود مرد غریب یادنامه زنده یاد سلمان هراتی

به کوششسید ضیاء الدین شفیعی

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ4400

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواندفترهای زمانه بدرودی با مهدی اخوان ثالث و دیدار و شناخت م. امید

به کوششسیروس طاهباز

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشرمولف

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3300

نوبت چاپاول

زبانفارسی

طنزسرایان ایران از مشروطه تا انقلاب جلد دوم
مرتضی فرجیان محمد باقر نجف زاده بارفروش
PDF

عنوانطنزسرایان ایران از مشروطه تا انقلاب جلد دوم

به کوششمرتضی فرجیان, محمد باقر نجف زاده بارفروش

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشرچاپ و نشر بنیاد (سهامی خاص)

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

طنزسرایان ایران از مشروطه تا انقلاب جلد اول
مرتضی فرجیان محمد باقر نجف زاده بارفروش
PDF

عنوانطنزسرایان ایران از مشروطه تا انقلاب جلد اول

به کوششمرتضی فرجیان, محمد باقر نجف زاده بارفروش

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشرچاپ و نشر بنیاد (سهامی خاص)

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانشعر و مردم؛ شعرهایی از مردم سیستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، گیلان، مازندران، آذربایجان، کردستان، لرستان و منطقه دشتی

به کوششرحمت الله بنی اسدی

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمجموعه ای از اشعار آذری، کردی، لری و فارسی(شعرهایی از اوختای، رحمان دده و مرضیه اسکویی)

مترجمصمد بهرنگی

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

ناشردبیرخانه انتشارات فرهنگی فدراسیون آلمان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر