52
نویسنده
1
موضوع
47
منبع
این بخش به تاریخ ادبیات زبان عربی اختصاص دارد. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری مشترک بین زبان فارسی و عربی، برآنیم تا بادقت و التفات به تعاریف و تقسیمات مشخص تاریخ ادبیات و تاریخ ادبیات عرب،  کتب مربوط به این بخش را در این زیرشاخه، معرفی و عرضه بنماییم.
تاریخ ادبیات عربی

عنوانالشعوبیة والأدب؛ أبعاد و مضمونات من العصر الجاهلی حتی القرن الرابع الهجری

نویسندهخلیل ابراهیم جفال

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات عربی

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالنضال

تاریخ چاپ1986 میلادی

زبانعربی

عنوانادب الحجاز او صفحة فکریة من أدب الناشئة الحجازیة شعرا و نثرا

نویسندهمحمد سرور الصّبان

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات عربی

مکان چاپمکه

ناشرالمکتبة الحجازیة

تاریخ چاپ1344 هجری قمری

زبانعربی

عنوانتاریخ بلاد الشام؛ إشکالیة الموقع و الدّور فی العصور الاسلامیة

نویسندهابراهیم بیضون

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات عربی

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردار المنتخب العربی

تاریخ چاپ1417 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر