0
نویسنده
1
موضوع
1
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشرشده در حوزه ی دستور زبان انگلیسی می پردازیم.
1770
2075
PDF PDF

عنواناندرزنامه بزرگمهر حکیم، متن، آوا نوشت و ترجمه به انگلیسی

مترجمفرهاد آبادانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/انگلیسی

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی