15
نویسنده
1
موضوع
16
منبع
به اشعاری که در قالب یک دفتر با حجمی اغلب متوسط(مربوط به یک بازه ی زمانی از حیات شاعر) منتشر شده باشند دفتر شعر گفته می شود. در این بخش به معرفی این دفاتر اشعار، مربوط به دوران معاصر ادبیات فارسی خواهیم پرداخت.