102
نویسنده
1
موضوع
141
منبع
ازجمله منابع مهم در بین آثار ادبی گفتگوها و خطابه‌هایی است که بسته به حوزه موضوعی منبع مهمی برای شناخت در موضوع مورد مطالعه است. این بخش به ارائه منابعی از گفتگوها و خطابه‌ها می‌پردازد.
گفتگو و سخنرانی

عنواننفوذ ایران در تمدن اروپا در قرون وسطی (ترجمه سخنرانی پروفسور استیون رانسی مان استاد دانشگاه استانبول در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس)

مترجملطفعلی صورتگر

نویسندهاستیون رانسیمان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرشورای فرهنگی بریتانیا

تاریخ چاپ1323 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان، سی و دو سال مقاومت در زندانهای شاه در گفتگو با علی اشرف درویشیان)

نویسندهصفر قهرمانیان

به کوششعلی اشرف درویشیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

مسائل زبان فارسی در هند و پاکستان و بنگلادش (مجموعه سخنرانی های  سومین سمینار زبان فارسی 24 تا 28 خرداد 1365)
PDF

عنوانمسائل زبان فارسی در هند و پاکستان و بنگلادش (مجموعه سخنرانی های سومین سمینار زبان فارسی 24 تا 28 خرداد 1365)

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه سخنرانی های چهارمین کنگره جغرافی دانان ایران

نویسندهگروه آموزشی جغرافیا

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپمشهد

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتقی زاده و شرح حال و خدمات او به تاسیس حکومت ملی و فرهنگ ایران به مناسبت چهلمین روز درگذشت او

نویسندهعیسی صدیق

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرباره هنر و ادبیات (گفت و شنودی با: ابراهیم یونسی، اسدالله مبشری و بهاء الدین خرمشاهی)

به کوششناصر حریری

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپبابل

ناشرکتابسرای بابل

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

سخنرانیهای پنجمین اجلاسیه همایش تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان
PDF

عنوانسخنرانیهای پنجمین اجلاسیه همایش تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر