111
نویسنده
1
موضوع
148
منبع
ازجمله منابع مهم در بین آثار ادبی گفتگوها و خطابه‌هایی است که بسته به حوزه موضوعی منبع مهمی برای شناخت در موضوع مورد مطالعه است. این بخش به ارائه منابعی از گفتگوها و خطابه‌ها می‌پردازد.
گفتگو و سخنرانی

عنوانمتن کامل سخنرانی دانشمند بزرگوار استاد جلال الدین همایی درباره مبعث حضرت پیغمبر اکرم (ص) به ضمیمه قصیده منقبت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع)

نویسندهجلال الدین همایی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی های دومین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره خانواده و فرهنگ

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخطابه آقای سیدحسن تقی زاده مشتمل بر شمه ای از تاریخ اوائل انقلاب و مشروطیت ایران

نویسندهسیدحسن تقی زاده

به کوششمحمد درخشش

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات باشگاه مهرگان

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننفوذ ایران در تمدن اروپا در قرون وسطی (ترجمه سخنرانی پروفسور استیون رانسی مان استاد دانشگاه استانبول در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس)

مترجملطفعلی صورتگر

نویسندهاستیون رانسیمان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرشورای فرهنگی بریتانیا

تاریخ چاپ1323 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان، سی و دو سال مقاومت در زندانهای شاه در گفتگو با علی اشرف درویشیان)

نویسندهصفر قهرمانیان

به کوششعلی اشرف درویشیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

مسائل زبان فارسی در هند و پاکستان و بنگلادش (مجموعه سخنرانی های  سومین سمینار زبان فارسی 24 تا 28 خرداد 1365)
PDF

عنوانمسائل زبان فارسی در هند و پاکستان و بنگلادش (مجموعه سخنرانی های سومین سمینار زبان فارسی 24 تا 28 خرداد 1365)

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه سخنرانی های چهارمین کنگره جغرافی دانان ایران

نویسندهگروه آموزشی جغرافیا

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپمشهد

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتقی زاده و شرح حال و خدمات او به تاسیس حکومت ملی و فرهنگ ایران به مناسبت چهلمین روز درگذشت او

نویسندهعیسی صدیق

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر