88
نویسنده
1
موضوع
126
منبع
ازجمله منابع مهم در بین آثار ادبی گفتگوها و خطابه‌هایی است که بسته به حوزه موضوعی منبع مهمی برای شناخت در موضوع مورد مطالعه است. این بخش به ارائه منابعی از گفتگوها و خطابه‌ها می‌پردازد.

عنواندرباره هنر و ادبیات (گفت و شنودی با: ابراهیم یونسی، اسدالله مبشری و بهاء الدین خرمشاهی)

به کوششناصر حریری

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپبابل

ناشرکتابسرای بابل

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

سخنرانیهای پنجمین اجلاسیه همایش تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان
PDF

عنوانسخنرانیهای پنجمین اجلاسیه همایش تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال و شخصیت و آثار فردوسی و ترجمه سخنرانی آقای دکتر عیسی صدیق در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس

نویسندهعیسی صدیق

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرشورای فرهنگی بریتانیا

تاریخ چاپ1324 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباران، نه رگبار (فهرست توضیحی سی و سه کتاب از محمدعلی اسلامی ندوشن)

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به مناسبات تاریخی و فرهنگی و ادبی میان پاکستان و ایران و آثار و افکار علامه اقبال لاهوری

نویسندهمولانا کوثر نیازی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1974 میلادی

زبانفارسی

بزرگداشت ابونصر فارابی فیلسوف و داشمند برجسته ایرانی قرن سوم هجری در دانشگاه پهلوی، زندگینامه و دوران او
PDF

عنوانبزرگداشت ابونصر فارابی فیلسوف و داشمند برجسته ایرانی قرن سوم هجری در دانشگاه پهلوی، زندگینامه و دوران او

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر