2
نویسنده
1
موضوع
5
منبع

عنوانغزل‌های سعدی (بر اساس پنج متن معتبر خطی و دو نسخه مستند چاپی)

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

به کوششاسماعیل صارمی, حمید مصدق

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار

مکان چاپتهران

ناشرالبرز

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی