موضوع کتاب زیباییهای سخن اثر سید محمود خیری شامل انواع شعر و زیباترین صنایع و بدایع در اشعار و شرح حالی از شعرای نامی و نمونه ای از آثار و گفتار و اشعار زیبا و تالیفات آن است که برای همه علاقمندان به شعر و ادبیات پارسی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان رشته ادبی در دبیرستانها و دانشکده ها و طالبان کنکور مناسب است

منابع مشابه بیشتر ...

6651d82c8f2b8.jpg

شیوه شهرآشوبی (ده رساله‌ی عرفانی، فلسفی و سیاسی در شناخت منش و کنش شعر، اندیشه و زندگی حافظ)

محمد قراگوزلو

کتاب متضمن ده رساله عرفانی، فلسفی و سیاسی در شناخت شعر، اندیشه و زندگی حافظ شیرازی است .نگارنده درباره حافظ چنین خاطر نشان می‌کند" :برخلاف کسانی که حافظ را شاعری سیاسی نمی‌دانند و او را تا حد قدیسین به عرش اعلی می‌برند، که حافظ نه تنها شاعری سیاسی است، بلکه در مبانی جهان‌شناسی و اصول فکری سیاسی، اجتماعی خود از چارچوب اندیشه‌ای مشخص پیروی می‌کند .حافظ به هر پدیده و مفهومی جز وحدت وجود عشق به دیده تردید می‌نگرد و خود را در موضع انتقاد...قرار می‌دهد...او در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی روزگار زبان به اعتراض می‌گشاید و گاه تا آن جا پیش می‌رود که حتی دست به نقد ساختارهای حاکم و سرشت و روش آدمیان زمانه خود می‌زند و ."...

66436ea35e667.jpg

نخلبند شعرا: مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی، کرمان، ... 23 الی 26 مهرماه 1370 - جلد دوم

احمد امیری خراسانی

در جلد دوم از مجموعه "نخلبند شعرا "که شامل مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی است 42مقاله جمع آمده که مشخصات پاره‌ای از آنها بدین قرار است" :نقد و تحلیلی بر همای و همایون خواجو/ سید محمود طباطبایی"، "پی‌ریز غزل قرن هشتم/ محمود عبادیان"، "اسطوره به روایت خواجوی کرمانی/ کتایون مزداپور"، "تقابل زبان شناختی عناصر صوری و محتوای در سبک خواجو/ مهرانگیز نوبهار"، "مروری بر غزل‌های حضریات صنایع الکمال/ عبدالوهاب نورانی وصال"، "مسافرت‌های خواجو/ سعید نیاز کرمانی "و "خواجوی کرمانی و چین/ هوی جانگ ."

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

65b65eafc53d4.jpg

فرهنگ سخنوران و سرایندگان قزوین

سیدمحمود خیری

این تذکره حاضر که فرهنگی است از بیوگرافی و شرح حال و نمونه ای از آثار و افکار و گفتار تعدادی سراینده و شاعر قزوینی با مختصری از وضعیت جغرافیایی و تاریخی قزوین که برحسب خواسته عده ای از همشهریان و دانشجویان علاقمند به فرهنگ گذشتگان جمع آوری شده است.

شرح حال/تذکره و تراجم
کتاب