اثر حاضر یکی از ارزشمندترین مجموعه‌های خاطرات سیاسی و از اسناد مهم تاریخ قاجاریه است که به حساس‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی ایران از دورۀ ناصری تا قتل اتابک می‌پردازد. این کتاب شرح حالی است از میرزا علی خان امین‌الدوله به قلم خود او که از زمان پیوندش با حکومت ناصری به‌سرعت متصدی مشاغلی شد. او به پشـت پردة زمانۀ خویش وقوف یافت و به روایت کم‌و‌بیش دقیق آن‌ها مبادرت کرد. میرزا علی خان به ذکر گزارش‌هایی دربارۀ مسائل درونی دستگاه حاکم پرداخت: خلق‌و‌خوی شاه، درباریان، رقابت‌های ایشان، برخی تشکیلات دولتی و پاره‌ای مسائل اقتصادی، بعضی از فسادهای اخلاقی شاه و درباریان و… که این خود موجب شد تا این کتاب سند ارزشمندی در تاریخ اجتماعی ایران و برهه‌هایی از دورۀ قاجار باشد.

منابع مشابه بیشتر ...

666f0e69b6f68.jpg

سه خاطره

محمد منتظر (آخوندی)

محمد منتظر نويسنده و شاعر انقلابي مجموعه خاطرات خود را از حدود سال‌هاي 40 تا 79 تاليف كرد و به چاپ رساند. به گزارش خبرنگار كتاب ايسنا: سه خاطره، مجموعه خاطرات محمد منتظر از آغاز نخستين جرقه‌هاي انقلاب يعني از سال‌هاي 40 است. به نظر وي ذكر اين خاطرات چه براي لذت يا تفرج خاطر خواننده و چه براي درس آموزي و پندگيري و يا صرفا براي كسب اطلاع مفيد و لذت بخش است. سه خاطره در سه بخش نوشته شده است، خاطره اول از سال 40 تا 49 در دوره جواني مي گذرد؛ خاطره دوم با عنوان از اوين تا اوين است به خاطرات وي در زماني كه زنداني سياسي بوده است مي پردازد؛ در خاطره سوم از خانه تا صاحبخانه است، كه در آن منتظر خاطرات سفر خود را به مكه معظمه به تحرير درآورده است.

666d99fde2490.jpg

یادنامه دکتر محسن هشترودی

هادی سودبخش

در این کتاب مقالات، خاطرات و نوشته‌هایی در معرفی دکتر محسن هشترودی با این عناوین به طبع رسیده است" :گاهشمار زندگی پروفسور محسن هشترودی/ محمد ابراهیم اعلائی"، "گام به گام و آرام با شعر معاصر/ منوچهر آتشی"، "دکتر هشترودی، فرزانه زمان و یگانه دوران/ حسن حاج سید جوادی"، "خاطراتی از استاد هشترودی/ احمد حقانی"، "راز توسعه نیافتگی/ محمد سرشته"، "هشترودی و فصلی از جنبش دانشجویی ایران/ هادی سودبخش"، "چهره اجتماعی استاد هشترودی/ احمد شرف‌الدینی"، "مسیر ناپیوسته تکامل ریاضیات و مقام ریاضیات ایرانی/ پرویز شهریاری"، "روش‌های کلیدی و نتایج باور نکردنی در ریاضیات/ امیرعلی شهنی کرم‌زاده"، "ریاضیات کلید راه توسعه/ رضا صدوقی"، "دکتر هشترودی یگانه آموزگار من/ عباس صدوقی"، "نظریه پردازی علمی و حل مسائل اقتصادی در جامعه ایران/ حسین عظیمی"، "در راستای ادای دین به استاد هشترودی/ عبدالحسین مصحفی "و "علوم شناختی/ مهران مهاجر ."در بخشی از کتاب چهار مقاله از دکتر هشترودی با این عناوین درج شده است1 : تاثیر علوم در ادبیات و هنر، 2 اندیشه علمی، 3 نمونه‌بندی ریاضی، 4 مقدمه‌ای بر یک کتاب فلسفی .