وجه تسميه اسرار الاثارخصوصي آن است كه فاضل مازندراني كتابي به نام اسرار الاثار عمومي در شرح اصطلاحات ديني ـ فلسفي ـ عرفاني و هم چنين توضيح و بيان اعلام مندرج دركتب مقدسه و تاريخ نگاشته كه تكثير نگرديده است. كتاب ديگري با همين اسلوب در توضيح و تبيين آثار و الواح بهائي به نگارش درآورده كه جهت تمايز آن دو، كتاب اخير را «اسرار الاثار خصوصي» نام نهاده است. اسرار الاثار خصوصي شامل شرح و توضيح اصطلاحات و اعلام مندرج در آثار والواح بهائي است كه در آن علاوه بر بيان معاني لغوي و اصطلاحي بسياري از كلمات مستعمل درنوشته هاي بهائي بسياري از الواح رهبران بهائي معرفي شده محل ارسال و مخاطب هر يك از آنها مشخص گرديده است و نيز موارد متعددي از توجيهات و اصلاح كاري ها و كوشش براي برطرف نمودن تناقضات آثار بهائي در آن مشاهده مي شود. اسرار الاثار به گونه قاموس و كتاب لغت تنظيم گرديده و در ذيل هر كلمه شرح و توضيحي آورده است. و ترتيب آن از اين قرار است: جلد اول به حرف الف اختصاص يافته است . جلد دوم در باره كلماتي كه با حروف ب ـ پ ـ ت ـ ث آغاز مي گردد. جلد سوم از حرف ج تا ذ را بحث كرده است. جلد چهارم از ر تا ق و جلد پنجم را ك تا ي را شرح داده است. كتاب اسرار الاثار خصوصي از ارزشمندترين كتاب هاي مبلغين بهائي براي جامعه امر مي باشد.

منابع مشابه بیشتر ...

654cff149f2bc.jpg

مضامين مشترك در شعر فارسي

احمد گلچین معانی

احمد گلچین معانی در مقدمه کتاب در مورد علت نگارش کتاب می گوید: مجموعه مضامین مشترک چنانکه از نام آن پیداست، مشتمل است بر اشعار مشترک المضمون یا قریب المضمون از سخنوران ادوار مختلف که نگارنده به مرور زمان جمع آوری کرده ام، بدین طریق که هرگاه در حین مطالعه آثار یک شاعر به تعبیر یا مضمونی برخورده ام که آشنا به نظرم آمده و مشابه آن را از شاعر دیگری سراغ داشته ام، هر دو را بر پاره کاغذی نگاشته و نگاه داشته ام و چون یادداشتها زیاد شد به فکر چاپ آن افتادم

654b71be09947.jpg

فرهنگ اصطلاحات کتابداری

ایرج افشار در مقدمه کتاب می گوید: روش کار کتاب به این صورت است که در باب هر اصطلاح در جلسات بحث می شد و لفظ مناسب انتخاب می گردید و چون یک بار همه لغات بررسی شد بار دوم به تعریف کردن اصطلاحات پرداخته شد و مطالبی که تحریر میشد با اصطلاحاتی که لازم داشت یادداشت میشد و سپس به صورت نهایی تدوین گردید.