داستان شورانگیز و پرماجرای بیژن و منیژه یکی از جالب ترین بخش های شاهنامه است. درباره این داستان، اغلب اساتید و پژوهندگانی که در احوال فردوسی و شاهنامه، به تحقیق برخاسته اند، عقیده دارند که این داستان، مجزا و جدا از قصص شاهنامه است و فردوسی قبل از به نظر کشیدن دیگر داستان های شاهنامه، بیژن و منیژه را به نظم درآورده و این به دوران جوانی است. بیژن و منیژه یکی از داستان‌های آشنای شاهنامه، کتاب حماسی ایرانیان است. این داستان روایت عشق بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب است...

منابع مشابه بیشتر ...

6651d82c8f2b8.jpg

شیوه شهرآشوبی (ده رساله‌ی عرفانی، فلسفی و سیاسی در شناخت منش و کنش شعر، اندیشه و زندگی حافظ)

محمد قراگوزلو

کتاب متضمن ده رساله عرفانی، فلسفی و سیاسی در شناخت شعر، اندیشه و زندگی حافظ شیرازی است .نگارنده درباره حافظ چنین خاطر نشان می‌کند" :برخلاف کسانی که حافظ را شاعری سیاسی نمی‌دانند و او را تا حد قدیسین به عرش اعلی می‌برند، که حافظ نه تنها شاعری سیاسی است، بلکه در مبانی جهان‌شناسی و اصول فکری سیاسی، اجتماعی خود از چارچوب اندیشه‌ای مشخص پیروی می‌کند .حافظ به هر پدیده و مفهومی جز وحدت وجود عشق به دیده تردید می‌نگرد و خود را در موضع انتقاد...قرار می‌دهد...او در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی روزگار زبان به اعتراض می‌گشاید و گاه تا آن جا پیش می‌رود که حتی دست به نقد ساختارهای حاکم و سرشت و روش آدمیان زمانه خود می‌زند و ."...

66436ea35e667.jpg

نخلبند شعرا: مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی، کرمان، ... 23 الی 26 مهرماه 1370 - جلد دوم

احمد امیری خراسانی

در جلد دوم از مجموعه "نخلبند شعرا "که شامل مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی است 42مقاله جمع آمده که مشخصات پاره‌ای از آنها بدین قرار است" :نقد و تحلیلی بر همای و همایون خواجو/ سید محمود طباطبایی"، "پی‌ریز غزل قرن هشتم/ محمود عبادیان"، "اسطوره به روایت خواجوی کرمانی/ کتایون مزداپور"، "تقابل زبان شناختی عناصر صوری و محتوای در سبک خواجو/ مهرانگیز نوبهار"، "مروری بر غزل‌های حضریات صنایع الکمال/ عبدالوهاب نورانی وصال"، "مسافرت‌های خواجو/ سعید نیاز کرمانی "و "خواجوی کرمانی و چین/ هوی جانگ ."

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

64d3a78cb6ae4.jpg

شاهکاری از شاهنامه فردوسی، بیژن و منیژه

ابوالقاسم فردوسی

داستان بیژن و منیژه یکی از داستان‌های آشنای شاهنامه، کتاب حماسی ایرانیان است. این داستان روایت عشق بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب است. درباره این داستان اغلب اساتید و پژوهندگانی که در احوال فردوسی و شاهنامه، به تحقیق پرداخته اند، عقیده دارند که این داستان مجزا و جدا از قصص شاهنامه است و فردوسی قبل از به نظم کشیدن دیگر داستانهای شاهنامه بیژن و منیژه را به نظم درآورده و این به دوران جوانی است. به هر تقدیر داستان بیژن و منیژه چه از قصه های منظوم اولیه فردوسی باشد و چه مجزا یا پیوسته به دیگر داستان های شاهنامه از لحاظ یافت و پرداخت داستانی، فراز و فرود حوادث، شخصیت پردازی و بیان احساسات و عواطف و شخصیت های قصه، از قالب و محتوایی غنی برخوردار است...

مشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی
کتاب
60e06888b2d9c.jpg

داستان فرود از شاهنامه فردوسی

ابوالقاسم فردوسی

فرود فرزند سیاوش از همسر تورانی او جریره دختر پیران ویسه است. سیاوش در شهر سیاوش گرد با همسر دوم خود فرنگیس دخت افراسیاب می‌زیست و گرسیوز مهمان او بود. در این کتاب گزیده‌ای از داستان فرود سیاوش به همراه توضیحات لازم در این‌باره آورده شده است.

نظم/شعر کلاسیک
کتاب