این کتاب دربرگیرنده شرح احوال علما، دانشمندان،، پزشکان، شاعران، نویسندگان، اندیشمندان، وعاظ، خوشنویسان و نقاشان گمنام یا بندرت مشهور بجنوردی است که تحت عنوان دانشوران معرفی شده اند. این اثر نخستین کتابی است که درباره زندگینامه دانشوران بجنورد نگاشته شده و در حقیقت قدم در راهی گام مخورده و دشوار گذاشته شده است. در بیشتر موارد به دلیل از بین رفتن اسناد و مدارک در طی روزگار و فراموشی و کمرنگ شدن خاطرات، برای نوشتن یک شرح زندگی پنج یا شش سطری ناچار از مراجعه به حدود بیست نفر بوده این و مهاجرت خویشان و بازماندگان شخصیتها به شهرهای دیگر و عدم دسترسی به آنان نیز از جمله مشکلات کار بوده است...

منابع مشابه بیشتر ...

65d75fbddeb53.jpg

فهرستی از سادات اصفهان - جلد اول

سید محمدعلی بهشتی نژاد

مولف کتاب به دنبال تالیف کتاب کوثر تفحص در حالات سادات موجود در سطح استان اصفهان و شناخت افراد سرشناس آنان را وجهه همت خود قرار داده که نتیجه آن چندین جلد کتاب می باشد. کتاب حاضر (سادات اصفهان) جلد اولی از فهرست آن می باشد

65d75485ebd35.jpg

تذکره مشاهیر کاکوری

مولوی حافظ محمدعلی حیدر علوی کاکوری

تذکره مشاهیر کاکوری در مورد شرح حال علما و شعرای هند است که شاعران به زبان اردو، فارسی و عربی شعر سروده اند