66436b24f31f5.jpg

گیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی - جلد هفتم (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی)

مکان چاپ: گیلان/رشت ناشر: گیلکان تاریخ چاپ: ۱۳۸۰ هجری شمسی زبان: فارسی

گیلان نامه" مجموعه مقالاتی است در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی منطقه گیلان که توسط آقای محمدتقی جکتاجی گردآوری می شود. یکی از مهم‌ترین اهداف گردآورنده در ارائۀ دفترهای "گیلان‌نامه" گرامی‌داشت یاد عزیزانی است که بیشتر عمر فرهنگی خود را صرف مطالعات، تحقیقات و تولیدات فرهنگ بومی گیلان کرده‌اند؛ از این‌رو هر جلد آن به فرزانه‌ای از فرزانگان این دیار تقدیم شده است و این بزرگان در تهیه دفترهای "گیلان‌نامه" با فراهم‌آورنده همکاری نموده اند. جلد هفتم تقدیم به پژوهشگر برجسته گیلانی سید محمدتقی میرابوالقاسمی

منابع مشابه بیشتر ...

66532ca193250.jpg

حدیث آرزومندی (مقالات فرهنگی و ادبی)

فضل الله رضا

مقالاتی که در این کتاب گرد آمده، به استثنای سه نوشتار، در دو یا سه سال گذشته در کانادا تهیه شده است. سه مقاله ترجمه‌پذیری، و دروگر و فردوسی و حافظ، بیست و چند سال پیش در مجلات ادبی تهران به چاپ رسیده بود. هسته مرکزی این کتاب، مانند همزاد پیشین آن مهجوری و مشتاقی پیرامون فرهنگ و شعر و ادب سنتی فارسی است.می‌توان گفت که مجموعه مقالات این دو کتاب حاصل نگرش ذوقی یکی از اهل علم به فرهنگ ایران است. نگارنده کوشیده است که خرد را با ذوق به میزان مناسب و معتدلی در آمیزد. بخش آغازین کتاب، مقایسه گونه‌ای میان چهار شاعر بزرگ ایران را در بر می‌گیرد. دو مقاله سفیر پر تدبیر و دروگر از شاهنامه فردوسی الهام پذیرفته، ولی پیام فرهنگی و اجتماعی و سیاسی روز در آن انباشته شده است.

66532841e7bf0.jpg

مقالات فارسی (میرزا فتحعلی آخوندزاده)

میرزا فتحعلی آخوندزاده

در این مجموعه که در دو جلد انتشار می یابد مقاله های فارسی میرزا فتحعلی آخوندزاده را که استاد حمید محمدزاده آکادمیسین آکادمی علوم آذربایجان شوروی گرد آورده چاپ می کنیم، در جلد اول مقاله های ادبی و در جلد دوم گفتارهای فلسفی آخوندزاده را دنبال هم چیدیم. به پایان جلد اول نیز ترجمه گفتاری را از "تاریخ ادبیات آذربایجان" پیرامون زندگی و تحلیل مقالات ادبی و هنری آخوندزاده افزودیم. نویسنده این مقاله ها و نوشته ها یعنی میرزا فتحعلی ؟آخوندزاده چهره برجسته تاریخ اندیشه اجتماعی، فلسفی و هنری کشورهای اسلامی در سده گذشته است. این فیلسوف که تاثیر و نقش عظیمی در پیدایی ادبیات مترقی دوران انقلاب مشروطه کشور ما داشت، سرجنبان جنبش فرهنگی در کشورهای اسلامی به شمار می رود.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

66460feecf425.jpg

خواجو 3 - ویژه کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی کرمان مهرماه 1370

جمعی از نویسندگان

کتاب حاضر ویژه کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی است که در سال 1370 منتشر شده است. بعضی از عناوین این کتاب عبارتست از: طرز سخن خواجو از حسن انوری؛ عرفان خواجو از اسماعیل حاکمی؛ خواجو نخلبند سخن از میرجلال الدین کزاری؛ نوآوری خواجو در اوزان عروضی از تقی وحیدیان کامیار؛ پی ریز غزل قرن هشتم از محمود عبادیان؛ جایگاه مستقل شعر خواجو از محمد روشن؛ خواجو در آثار دیگران.

کلیات/مجموعه مقالات
کتاب
66460d3be9463.jpg

خواجو 2 - ویژه کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی کرمان مهرماه 1370

جمعی از نویسندگان

کتاب حاضر ویژه کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی است که در سال 1370 منتشر شده است. بعضی از عناوین این کتاب عبارتست از: عصر خواجو که گفتگو با استاد عبدالحسین زرین کوب است؛ خواجو و حافظ از بهاءالدین خرمشاهی؛ کمال هنر خواجه و فضل و تقدم خواجو از اصغر دادبه؛ خواجو و خاقانی از جعفر شعار؛ خواجو و نظامی از بهروز ثروتیان؛ خواجوی کرمانی و نظامی از برات زنجانی؛ نکته ای درباره ساقی نامه حافظ از سیروس شمیسا؛ ...

کلیات/مجموعه مقالات
کتاب