66436dc11c903.jpg

نخلبند شعرا: مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی، کرمان، ... 23 الی 26 مهرماه 1370 - جلد اول

مکان چاپ: کرمان ناشر: مرکز کرمان شناسی تاریخ چاپ: ۱۳۷۹ هجری شمسی زبان: فارسی

"نخلبند شعرا "شامل مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی است که از 23الی 26مهرماه 1370برگزار گردید .جلد نخست از این مجموعه متضمن 46مقاله از استادان دانشگاه و نویسندگان مختلف است که با عناوینی از این دست فراهم آمده است" .خواجوی کرمانی از نظر قصیده‌سرایی/ عبدالعلی ادیب برومند"، "طرز سخن خواجو/ حسن انوری"، "خواجگان کرمان/ محمد ابراهیم باستانی پاریزی"، "نقدی بر مثنوی گل و نوروز کمال‌الدین خواجوی کرمانی/ بهروز ثروتیان"، "عرفان خواجو/ اسماعیل حاکمی"، "خواجو و حافظ/ بهاء‌الدین خرمشاهی"، "حافظ و طرز سخن خواجو/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو"، "کتاب‌شناسی خواجوی کرمانی/ ابوالقاسم رادفر"، "همراه خواجو بر مزار برهان‌الدین کوهنبانی/ محمود روح‌الامینی"، "تحقیق در قصاید خواجو/ سید ضیاء‌الدین سجادی "، "سام نمونه‌ای از یلان سترگ/ بهمن سرکاراتی ."

منابع مشابه بیشتر ...

66532ca193250.jpg

حدیث آرزومندی (مقالات فرهنگی و ادبی)

فضل الله رضا

مقالاتی که در این کتاب گرد آمده، به استثنای سه نوشتار، در دو یا سه سال گذشته در کانادا تهیه شده است. سه مقاله ترجمه‌پذیری، و دروگر و فردوسی و حافظ، بیست و چند سال پیش در مجلات ادبی تهران به چاپ رسیده بود. هسته مرکزی این کتاب، مانند همزاد پیشین آن مهجوری و مشتاقی پیرامون فرهنگ و شعر و ادب سنتی فارسی است.می‌توان گفت که مجموعه مقالات این دو کتاب حاصل نگرش ذوقی یکی از اهل علم به فرهنگ ایران است. نگارنده کوشیده است که خرد را با ذوق به میزان مناسب و معتدلی در آمیزد. بخش آغازین کتاب، مقایسه گونه‌ای میان چهار شاعر بزرگ ایران را در بر می‌گیرد. دو مقاله سفیر پر تدبیر و دروگر از شاهنامه فردوسی الهام پذیرفته، ولی پیام فرهنگی و اجتماعی و سیاسی روز در آن انباشته شده است.

66532841e7bf0.jpg

مقالات فارسی (میرزا فتحعلی آخوندزاده)

میرزا فتحعلی آخوندزاده

در این مجموعه که در دو جلد انتشار می یابد مقاله های فارسی میرزا فتحعلی آخوندزاده را که استاد حمید محمدزاده آکادمیسین آکادمی علوم آذربایجان شوروی گرد آورده چاپ می کنیم، در جلد اول مقاله های ادبی و در جلد دوم گفتارهای فلسفی آخوندزاده را دنبال هم چیدیم. به پایان جلد اول نیز ترجمه گفتاری را از "تاریخ ادبیات آذربایجان" پیرامون زندگی و تحلیل مقالات ادبی و هنری آخوندزاده افزودیم. نویسنده این مقاله ها و نوشته ها یعنی میرزا فتحعلی ؟آخوندزاده چهره برجسته تاریخ اندیشه اجتماعی، فلسفی و هنری کشورهای اسلامی در سده گذشته است. این فیلسوف که تاثیر و نقش عظیمی در پیدایی ادبیات مترقی دوران انقلاب مشروطه کشور ما داشت، سرجنبان جنبش فرهنگی در کشورهای اسلامی به شمار می رود.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

66436ea35e667.jpg

نخلبند شعرا: مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی، کرمان، ... 23 الی 26 مهرماه 1370 - جلد دوم

احمد امیری خراسانی

در جلد دوم از مجموعه "نخلبند شعرا "که شامل مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی است 42مقاله جمع آمده که مشخصات پاره‌ای از آنها بدین قرار است" :نقد و تحلیلی بر همای و همایون خواجو/ سید محمود طباطبایی"، "پی‌ریز غزل قرن هشتم/ محمود عبادیان"، "اسطوره به روایت خواجوی کرمانی/ کتایون مزداپور"، "تقابل زبان شناختی عناصر صوری و محتوای در سبک خواجو/ مهرانگیز نوبهار"، "مروری بر غزل‌های حضریات صنایع الکمال/ عبدالوهاب نورانی وصال"، "مسافرت‌های خواجو/ سعید نیاز کرمانی "و "خواجوی کرمانی و چین/ هوی جانگ ."

کلیات/مجموعه مقالات
کتاب
57ac25e0f1e7f.PNG

فضل تقدم با کيست؟ صفي علي شاه اصفهاني يا عمان ساماني

احمد امیری خراسانی

مثنوي گنجينه الاسرار، اثر ماندگار عمان ساماني يکي از شاهکارهاي ادب عرفاني در حوزه ادبيات عاشورايي است. اين مثنوي گران‌سنگ، در بيش از 800 بيت و در بحر رمل مسدس محذوف با نگاهي عرفاني به حوادث کربلا به رشته نظم کشيده شده است که در اين زمينه از شهرت و اعتبار خاصي برخوردار شده است. از طرفي ديگر، مثنوي زبده الاسرار صفي علي شاه اصفهاني نيز با همين درون‌مايه و در همين وزن در بيش از 4500 بيت، اندکي پيش از گنجينه الاسرار عمان ساماني سروده شده است. با توجه به تقدم زماني سرايش زبده الاسرار نسبت به گنجينه الاسرار و تقدم ارزشمندي و ماندگاري گنجينه الاسرار بر همه آثار عرفاني عاشورايي خلق شده پيش و پس از خود؛ اين مقاله کوشيده است تا با مقايسه نگاه عرفاني و انديشه اين دو شاعر هم روزگار به موضوع واحد، اين نتيجه را اثبات نمايد که عمان ساماني در خلق اثر ماندگار و بي‌نظير خويش تحت تاثير و تقليد زبده الاسرار صفي علي شاه بوده است و در بيان هر يک از شخصيت‌هاي عاشورايي، کليت مفهوم را از صفي علي شاه وام گرفته و با زباني تازه‌تر آن را پرورانده و در نهايت ايجاز و در قالب واژگاني که رنگ و بوي مرثيه دارند، آن را باز گفته است. هم چنين اين مقاله اين نکته را با آوردن شواهد نشان مي‌دهد که عمان ساماني ضمن روايت هر شخصيت، عينا به نقل موضوع، بيت، يا انديشه‌هاي عرفاني مطرح شده در زبده الاسرار پرداخته از اشعار و انديشه صفي علي شاه، هم در لفظ و هم در معني بهره فراوان جسته است.

پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران
مقاله