کتاب جواهرالقرآن با پیش درآمدی از امام محمد غزالی در نوزده فصل آغاز می شود. پس از پیش درآمد مولف به آیات گلچین شده قرآنی می رسیم که برگزیده غزالی است آیاتی که با نام گوهر علم و مروارید عمل مطالب کتاب را در دو بخش به کمال می رساند: بخش نخست شامل 779 آیه قرآن است زیر عنوان گوهر علم؛ بخش دوم شامل 747 آیه است با عنوان مروارید عمل؛ مقصود از گوهر علم گرفتن نور معرفت باری تعالی است از آیات قرآنی. و مقصود از مروارید عمل آموختن استقامت و پایداری است بر راه دین یعنی صراط مستقیم.

منابع مشابه بیشتر ...

65ddf5e5bfd33.jpg

برگزیدگان علمی، فرهنگی، هنری در جمهوری اسلامی ایران 1373-1358

مجموعه پیش رو ماحصل یک طرح تحقیقاتی درباره برگزیدگان مسابقه ها جشنواره ها و نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های علمی و فرهنگی و هنری در فاصله زمانی 1358 تا پایان سال 1373 یعنی در طول 16 سال پس از انقلاب اسلامی است. همچنین این طرح به آن دسته از ایرانی هایی که در خارج از مرزهای کشورمان موفق شده اند جایزه ای را از آن خود کنند، پرداخته است و اسامی آنها نیز در این کتاب درج شده است. شایان ذکر است که فقط آن دسته از جشنواره ها و نمایشگاه ها و مسابقه هایی مدنظر بوده اند که در عین سراسری بودن و برخورداری از عنصر تداوم، توانسته اند خود را به عنوان یک رخداد مهم و ملی طی سالهای برگزاری مطرح کنند. این کتاب در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول به معرفی جشنواره ها یا مسابقه ها یا نمایشگاه های داخلی می پردازد و اطلاعاتی از چگونگی برگزاری آنها و نیز سیر تحولات آن از آغاز تا پایان سال 1373 به دست می دهد. در فصل دوم برگزیده های جشنواره ها به تفکیک سال تقدیم می شود. نکته مهم در این فصل این است که اتباع خارجی برگزیده جشنواره های خارج از کشور معرفی شده اند. در فصل سوم برگزیده ها به ترتیب الفبایی آمده اند. ضمنا ذیل نام هر یک از آنان، زندگینامه ای کوتاه از وی ارائه شده است.

6582f0b3b7324.jpg

برگزیدگان علمی، فرهنگی، هنری در جمهوری اسلامی ایران 1373-1358

این کتاب ماحصل یک طرح تحقیقاتی درباره برگزیدگان مسابقه ها، جشنواره ها و نمایشگاههای جمهوری اسلامی در زمینه های علمی و فرهنگی و هنری در فاصله زمانی 1358 تا پایان 1373 یعنی در طول 16 سال پس از انقلاب اسلامی است. همچنین این طرح به آن دسته از ایرانی هایی که در خارج از مرزهای کشورمان موفق شده اند جایزه ای را از آن خود کنند پرداخته است و اسامی آنها نیز در این کتاب درج شده است. شایان ذکر است که فقط آن دسته از جشنواره ها و نمایشگاهها و مسابقه هایی مدّنظر بوده اند که در عین سراسری بودن و برخورداری از عنصر تداوم، توانسته اند خود را به عنوان یک رخداد مهم و ملی طی سال های برگزاری مطرح کنند. این کتاب در سه فصل تنظیم شده استو فصل اول به معرفی جشنواره ها یا مسابقه ها یا نمایشگاههای داخلی می پردازد و اطلاعاتی از چگونگی برگزاری آنها و نیز سیر تحولات آن از آغاز تا پایان سال 1373 به دست می دهد. در فصل دوم برگزیده های جشنواره ها، به تفکیک سال تقدیم می شود. نکته مهم در این فصل این است که اتباع خارجی برگزیده جشنواره های داخلی در آنها ذکر نشده است. ضمنا در پایان هر سال، برگزیده های ایرانی در مسابقات یا نمایشگاه ها یا جشنواره های خارج از کشور معرفی شده اند. در فصل سوم برگزیده ها به ترتیب الفبایی آمده اند. ضمنا ذیل نام هریک از آنان زندگینامه ای کوتاه از وی ارایه شده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

62f8db4e3fda7.jpg

پندنامه حضرت محمد غزالی به یکی از ملوک

امام محمد غزالی

پندنامه حضرت محمد غزالی به یکی از ملوک، رساله ای است از امام محمد غزالی که به درخواست یکی از پادشاهان به شکل نصایح نگاشته شده و برای او فرستاده شده است. هویت این پادشاه که مخاطب اصلی این رساله است معلوم نیست. فقط این را می‌توان گفت که این رساله هنگامی نوشته شده که پادشاه، سنی حدود هفتاد سال داشته است. پادشاه در آغاز نامه خویش، امام محمد غزالی را به صورت اغراق آمیزی چنین توصیف کرده است: «ای یگانه عصر و ای فرید دهر، ای قطب سالک و ای ‌هادی مسالک، ای نجم باهر و ای شمع زاهر، ای امام همام و ای حجت اسلام...». انگیزه مؤلف از نوشتن پندنامه، پاسخ به درخواست پادشاه بوده است. کتاب، خالی از مقدمه و تقسیم بندی است، ولی می‌توان گفت که کتاب از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول، درخواست پادشاه از مؤلف، بخش دوم، پندنامه و بخش پایانی، کیفیت خواندن نماز تسبیح است....

نثر/متون کهن
کتاب
62b85651c2807.png

علم لدنی از دیدگاه غزالی: ترجمه «الرسائل اللدنیة»

امام محمد غزالی

همه آثار غزالی همانند احیاءالعلوم و کیمیای سعادت مفصل و پرحجم نیست، بلکه قسمتی از آنها رساله‌های کوتاه و مختصری هستند ولی پرمایه و پرمحتوا. از جمله رساله «الرسالة الدینیة» که ترجمه آن در این کتاب آمده و در انتساب آن به غزالی شک و تردیدی وجود ندارد. وی در این رساله یکی از مصادر مهم شناخت و معرفت آدمی، یعنی طریقه الهام و اشراق یا علم لدنی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داده است. وی در این رساله نخست به بیان تعریف علم و عالم و معلوم پرداخته و آنگاه درباره نفس و روح انسان و تجرد و بقای آن و تمایز آن از بدن و نفس حیوانی و فرق میان اینها سخن به میان می‌کشد، سپس اقسام علوم و دانش‌ها را مورد بحث قرار داده و آنگاه به بررسی راه‌های گوناگون و طرق مختلف کسب علم و معرفت می‌پردازد.

نثر/متون کهن/عرفانی
کتاب