19535
نویسنده
110
موضوع
16782
منبع

عنوانجامع التواریخ: از آغاز سلطنت هلاکوخان تا پایان دوره غازان‌خان (جلد دوم)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع التواریخ: از آغاز پیدایش قبایل مغول تا پایان دوره تیمور قاآن (جلد اول)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمختصری درباره مسائل اجتماعی تاریخ ایران و اروپا از سقوط ساسانیان تا روی کار آمدن قاجاریان و قرون جدید و معاصر (تاریخ و فلسفه تاریخ)

نویسندههورپاس (محمود بنی هاشم)

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی