63c5436382cc5.jpg

تاراج میراث ملی - جلد اول (هیئت فرانسوی 1329-1315ق/1911-1897م)

به کوشش: داود کریم لو

ایران و استعمار، عنوان مجموعه ای است که تلاش دارد بخشی از برخوردهای استعماری قدرت های بزرگ را در برابر ایران به تصویر بکشد. تردیدی نیست که ایران از اوایل قرن 19 میلادی به صورتی مشخص در منظر نظر استعمارگران اروپایی قرار گرفت. آنچه که بر روند این نگرش تاثیر بسزایی نهاد، موقعیت خاص ژئواستراتژیک و ذخایر نهفته موجود در این جغرافیای سیاسی بود. ورود استعمار به ایران با همه وجوه و ابعاد صورت پذیرفت و استیلای آن علیرغم مخالفت ها و واکنش های جامعه سنتی ایران طی دو قرن اخیر عملی گردید. برخلاف باوری که معتقد به نقش اروپا در تغییر ساختار سیاسی – اجتماعی ایران است و از این موضع می کوشد نگاه استعماری اروپاییان را توجیه کند، باید گفت که حضور اروپاییان در ایران صرفنظر از جنبه های سازنده و تاثیرگذار، تبعات جبران ناپذیری را هم برجای نهاد. اسناد منتشره در این اثر بیان نمونه هایی چند از خسرانی است که باید آن را ناشی از همین حضور دانست. مسئله اخذ امتیاز و فقدان پایبندی صاحبان امتیاز به مفاد آن موضوعی است که صحت آن از بررسی اسناد و مدارک کتاب حاضر به ویژه در خصوص هیئت فرانسوی کاوش های باستانی نمود می یابد. این دفتر جلد اول از این مجموعه است با عنوان (هیئت فرانسوی 1329-1315ق/1911-1897م).

منابع مشابه بیشتر ...

65b67385d8e40.jpg

اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران

تورج امینی

در این کتاب مجموعه اسناد مربوط به زرتشتیان معاصر ایران، از اواسط حکومت ناصرالدین شاه قاجار تا اواسط دوران پهلوی دوم ( 1258 1338ش) که در آرشیو "سازمان اسناد ملی ایران "نگهداری می‌شود به چاپ رسیده است .اسناد این مجموعه در 10فصل جداگانه طبقه‌بندی شده که عبارت‌اند از1 : مانکجی صاحب، 2 ارباب جمشید، جمشیدیان، 3 ارباب کیخسرو شاهرخ، 4 مدارس، بنگاه‌های فرهنگی و موقوفات، 5 انجمن‌ها، 6 مهاجرت، آمار و مسافرت، 7 تغییر مذهب، 8 وقایع و حوادث، 9 تجار، تجارتخانه‌ها و مسائل مالیاتی، 10 اسناد متفرقه .در ابتدای هر فصل از کتاب نوشته‌ای کوتاه درباره موضوع اصلی اسناد آن فصل فراهم آمده، همچنین نگارنده توضیحاتی برای استفاده بیشتر به صورت پانوشت تهیه و تحریر نموده است .در ابتدای کتاب نیز فهرست موضوعی اسناد درج گردیده است .در این کتاب در مجموع متن حروف چینی شده 489سند به چاپ رسیده است .در بخش پایانی کتاب نیز تصویر تعدادی از اسناد، عکس‌هایی از زرتشتیان معروف و فهرست اعلام آمده است.

65b671d6ae751.jpg

انقلاب خراسان : مجموعه اسناد و مدارك سال 1300 ش

در سالهای اخیر ضرورت بررسی تحولات تاریخ معاصر ایران به نحو چشمگیری محسوس شده است. اسنادی که در این مجموعه ارائه می شود بخشی از اسناد محمدابراهیم امیرتیمور کلالی (سردار نصرت) است که در موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی نگهداری می شود. سردار نصرت در مقام یکی از سران متنفذ ایل تیموری و سرپرست یک واحد از نیروی سوار و پیاده تیموری نقش موثری در حمایت از کلنل محمدتقی خان داشت، از این رو اسناد و مدارک وی در شناخت برخی از تحولات این دوره ناشناخته مفید است. اسناد سردار نصرت را می توان به دو بخش تقسیم کرد. نخست مجموعه مکاتبات شخصی او با تنی چند از شخصیت های درگیر آن تحولات، دوم مجموعه اسناد و مدارک کلی تری که وی به سبب ضرورت آگاهی از سیر تحولات آن حرکت گردآورده بود. علاوه بر اسناد، مجموعه ارزشمندی از اسناد و مدارک مربوط به کلنل محمدتقی خان نیز تحت عنوان "انقلاب شش ماهه" توسط مرحوم محمد ملک زاده، مدیر روزنامه بهار خراسان گردآوری شده است که نسخه ای از آن مجموعه اسناد سردار نصرت موجود است و در این مجموعه ارائه می گردد.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

63c54eca06db9.jpg

تاراج میراث ملی - جلد چهارم (هیئت های آلمانی و آمریکایی و نوشته جراید 1317ه.ق الی 1318 ش برابر با 1899.م الی 1940.م)

جلد حاضر چهارمین و آخرین جلد از تاراج میراث ملی مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل است، که براساس اسناد موجود در وزارت خارجه، از سال 1314 ه.ق/الی1318 ه.ش/1899 الی 1939م تهیه و تدوین شده است. در فصل اول، اسناد موجود در رابطه با کاوشگران و حفاران آلمانی، در فصل دوم اسناد مربوط به هیاتهای آمریکایی و در فصل سوم نوشته جراید مختلف آن روز جهان، در مورد حفاری و اشیای عتیقه و باستانی در ایران و کشف آثار ذی قیمت و تاریخی، مورد بررسی قرار گرفته اند.

نثر/متون کهن/اسناد و مدارک
کتاب
63c5459a3ceec.jpg

تاراج میراث ملی - جلد دوم (هیئت فرانسوی 1354-1341ق/1935-1923م)

ایران و استعمار، عنوان مجموعه ای است که تلاش دارد بخشی از برخوردهای استعماری قدرت های بزرگ را در برابر ایران به تصویر بکشد. تردیدی نیست که ایران از اوایل قرن 19 میلادی به صورتی مشخص در منظر نظر استعمارگران اروپایی قرار گرفت. آنچه که بر روند این نگرش تاثیر بسزایی نهاد، موقعیت خاص ژئواستراتژیک و ذخایر نهفته موجود در این جغرافیای سیاسی بود. ورود استعمار به ایران با همه وجوه و ابعاد صورت پذیرفت و استیلای آن علیرغم مخالفت ها و واکنش های جامعه سنتی ایران طی دو قرن اخیر عملی گردید. برخلاف باوری که معتقد به نقش اروپا در تغییر ساختار سیاسی – اجتماعی ایران است و از این موضع می کوشد نگاه استعماری اروپاییان را توجیه کند، باید گفت که حضور اروپاییان در ایران صرفنظر از جنبه های سازنده و تاثیرگذار، تبعات جبران ناپذیری را هم برجای نهاد. اسناد منتشره در این اثر بیان نمونه هایی چند از خسرانی است که باید آن را ناشی از همین حضور دانست. مسئله اخذ امتیاز و فقدان پایبندی صاحبان امتیاز به مفاد آن موضوعی است که صحت آن از بررسی اسناد و مدارک کتاب حاضر به ویژه در خصوص هیئت فرانسوی کاوش های باستانی نمود می یابد. این دفتر جلد دوم از این مجموعه است با عنوان (هیئت فرانسوی 1354-1341ق/1935-1923م).

نثر/متون کهن/اسناد و مدارک
کتاب